Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen, in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 • SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Santkamp 3, 6836 BE te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 5631587
 • Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SmartPhort een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 • Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Website: www.smartphort.com.
 • Overeenkomst: iedere tussen SmartPhort en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarbij door SmartPhort tot en met het sluiten daarvan uitsluitend gebruik is gemaakt van een georganiseerd systeem van verkoop of dienstverlening op afstand. Met de overeenkomst verbindt SmartPhort zich jegens de wederpartij tot de verkoop en levering van producten en/of het (doen) verrichten van werkzaamheden tegen een tussen partijen overeengekomen prijs.
 • Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens SmartPhort aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot, mobiele telefoons, tablets, laptops alsmede accessoires en onderdelen daarvan.
 • Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst, in opdracht van de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, door of namens SmartPhort uit te voeren werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, reparatiewerkzaamheden.
 • Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst tot levering van producten te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst daarvan.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SmartPhort waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de wederpartij beschikbaar gesteld zodat de wederpartij deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de wederpartij van deze algemene voorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de wederpartij per e-mail kosteloos aan haar worden toegezonden.
 • Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 • De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van SmartPhort dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 • In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde gegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten c.q. werkzaamheden. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht SmartPhort niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 • Productverkoop
 • De overeenkomst ten aanzien van de verkoop van producten komt tot stand op het moment dat de bestelling van de wederpartij door SmartPhort per e-mail is bevestigd en de wederpartij voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. Handelt de wederpartij in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is voor totstandkoming van de koop registratie op de website vereist en vindt tevens het overige van het volgende lid overeenkomstige toepassing.
 • Werkzaamheden
 • Voor het sluiten van de overeenkomst is registratie op de website vereist. De wederpartij is verplicht de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Zo spoedig mogelijk nadat de wederpartij haar aanmeldgegevens heeft verstuurd, ontvangt de wederpartij op het door haar opgegeven e-mailadres een inlogcode voor toegang tot het online systeem op de website.
 • De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, tot stand op het moment dat de wederpartij de digitaal ter beschikking gestelde offerte heeft aanvaard en SmartPhort van deze aanvaarding op de daartoe voorgeschreven wijze in kennis is gesteld.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, heeft elke offerte heeft een geldigheidsduur van zeven kalenderdagen.

ARTIKEL 4. | WERKZAAMHEDEN: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 • De wederpartij is gehouden alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van belang zijnde feiten en overige gegevens, tijdig en volgens de instructies van SmartPhort, aan hem te verstrekken.
 • De wederpartij is gehouden de apparatuur exclusief toebehoren als accu’s, laders, hoezen, sim- en geheugenkaart ter beschikking van SmartPhort te stellen.
 • De wederpartij draagt het risico van verlies van op de apparatuur opgeslagen data. De wederpartij is verantwoordelijk voor het maken van een back-up ten aanzien van de hier bedoelde data.

ARTIKEL 5. | WERKZAAMHEDEN: INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 • Indien ten aanzien van de reparatie zaken worden vervangen, worden uitsluitend nieuwe onderdelen gebruikt.
 • Verzendingen die door SmartPhort worden verzorgd, zijn verzekerd overeenkomstig de daartoe gehanteerde bepalingen van de desbetreffende vervoerder.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de door de wederpartij verstrekte informatie. Indien de hier bedoelde informatie onjuist of onvolledig is, is SmartPhort gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie van ondergeschikte betekenis is. Nimmer draagt SmartPhort enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 • Alle, in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst, door SmartPhort te maken kosten komen voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking.
 • Indien vooruitbetaling is bedongen, maakt de wederpartij niet eerder aanspraak op reparatie van de apparatuur dan op het moment dat de volledige vooruitbetaling door SmartPhort is ontvangen.
 • Indien om welke reden dan ook geen feitelijke reparatie plaatsvindt, is de wederpartij de onderzoekskosten als bedoeld in artikel 11.2 verschuldigd.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de apparatuur na afronding van de werkzaamheden niet eerder ter beschikking van de wederpartij worden gesteld, dan nadat de daarvoor door de wederpartij volledig verschuldigde prijs is voldaan.
 • Het risico van verlies en beschadiging van de te repareren zaak gaat pas over op SmartPhort op het moment dat de zaak in de macht van SmartPhort is gebracht en gaat vervolgens weer over op de wederpartij op het moment dat de zaak door of namens haar in ontvangst is genomen.

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ PRODUCTVERKOOP

 • Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 • De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe, door gebruikmaking van het door SmartPhort aangeboden modelformulier voor herroeping (RMA-formulier), een verzoek in te dienen bij SmartPhort. Zo spoedig mogelijk nadat SmartPhort in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal SmartPhort de ontbinding per e-mail bevestigen.
 • Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten te beoordelen.
 • Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SmartPhort retourneren. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen, is SmartPhort gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 • Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst conform het bepaalde in lid 2 door SmartPhort is bevestigd.
 • Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 • SmartPhort zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door SmartPhort zijn terugontvangen dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 6A. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop betreffende:

 • de levering van producten waarbij de prijs van de producten gebonden is aan schommelingen op financiële markten waarop SmartPhort geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals wat betreft kleurcombinaties, symbolen en logo’s;
 • de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling of sealfolie na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;
 • de levering van producten die overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten.

ARTIKEL 7. TERMIJNEN

 • SmartPhort spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door SmartPhort vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van SmartPhort treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij SmartPhort schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij zij SmartPhort een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 • Uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat SmartPhort alle voor (op)levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen.

ARTIKEL 8. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

 • Producten worden middels bezorging geleverd. SmartPhort bepaalt de wijze van transport en de verpakking van de producten. In geval geen specifiek afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 • SmartPhort behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 • Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 • Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en de overeengekomen prijs te voldoen.
 • Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal SmartPhort de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 • In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van SmartPhort mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. SmartPhort is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 • Indien SmartPhort bij toepassing van de leden 4 tot en met 6 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.
 • Het bepaalde in de leden 4 tot en met 7 van dit artikel laat de rechten van consumenten als bedoeld in artikel 6 onverlet.

ARTIKEL 9. | GARANTIE BIJ PRODUCTVERKOOP

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op in nieuwstaat verkochte en aan de wederpartij geleverde producten gelijk aan de door de fabrikant van die producten meegeleverde fabrieksgarantie. Op ten tijde van de verkoop gebruikte producten, verstrekte SmartPhort geen garantie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Een door SmartPhort, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens SmartPhort kunnen doen gelden.
 • Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak of voor het overige niet aan SmartPhort of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt, niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onzorgvuldig, onjuist of ondeskundig gebruik, alsmede gebreken als gevolg van reparaties of herstellingen die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van SmartPhort door de wederpartij zelf of door een derde zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 10. | WERKZAAMHEDEN: GARANTIE, RECLAME EN AANSPRAKELIJKHEID

 • SmartPhort verstrekt zes maanden garantie op reparatiewerkzaamheden en zaken die in de gerepareerde apparatuur zijn vervangen. De garantietermijn vangt aan op de dag dat de gerepareerde apparatuur aan de wederpartij wordt verzonden.
 • Indien zich binnen de garantietermijn een gebrek openbaart, dient de wederpartij hiervan melding te maken middels het online systeem op de website. Op overeenkomstige wijze dient de wederpartij SmartPhort in kennis te stellen van reclames ten aanzien van de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden.
 • Indien blijkt dat de oorzaak van het gebrek als bedoeld in het vorige lid afwijkt van de vorige reparatie, dan komen de kosten van een nieuwe reparatie voor rekening van de wederpartij. Blijkt dat de oorzaak van het gebrek dezelfde is dan bij de vorige reparatie, dan komen uitsluitend de kosten van onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen voor rekening van de wederpartij.
 • Het risico van verlies en beschadiging van de apparatuur berust bij de wederpartij totdat de apparatuur feitelijk in het bezit van SmartPhort is gebracht. SmartPhort is niet aansprakelijk voor de hier bedoelde schade die ten tijde van de verzending van de apparatuur intreedt.
 • SmartPhort is nimmer aansprakelijk voor verlies of diefstal van het in artikel 2 bedoelde toebehoren.
 • SmartPhort is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van op de apparatuur opgeslagen data.
 • Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel laat het bepaalde in artikel 14 onverlet.

ARTIKEL 11. | WERKZAAMHEDEN: PRIJZEN EN BETALINGEN

 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 • Verzend- en onderzoekskosten zijn niet bij de prijs van de reparatie inbegrepen en zijn uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, dient de prijs middels vooruitbetaling te worden voldaan op de door SmartPhort voorgeschreven wijze.
 • Indien achterafbetaling is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op de door SmartPhort voorgeschreven wijze.
 • Indien de wederpartij haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt is zij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is, is de wederpartij een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 • Alle kosten ter voldoening van verschuldigde bedragen ten aanzien waarvan de wederpartij in verzuim is, zoals (buiten)gerechtelijke en executiekosten, evenals de kosten van verzekering en opslag van zaken waarop de vordering betrekking heeft, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 12. | PRODUCTVERKOOP: PRIJZEN EN BETALINGEN

 • Behoudens het bepaalde in de volgende zin, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw, verzend- en bezorgkosten. Voordat de overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt de door consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw, alsmede verzend- en bezorgkosten.
 • Verschuldigde bedragen dienen middels vooruitbetaling te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. SmartPhort is niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de vooruitbetaling door hem geheel is ontvangen.
 • Indien overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door SmartPhort voorgeschreven wijze.
 • Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente in geval de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 • Alle kosten ter voldoening van verschuldigde bedragen ten aanzien waarvan de wederpartij in verzuim is, zoals (buiten)gerechtelijke en executiekosten, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 13. | NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • SmartPhort is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst SmartPhort ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 • Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is SmartPhort gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
 • Voorts is SmartPhort gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 • Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de wederpartij.
 • De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SmartPhort op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 • Indien SmartPhort de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
 • SmartPhort is gerechtigd de zaken van de wederpartij die hij in het kader van de overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden onder zich heeft, onder zich te houden voor zolang de wederpartij tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, ook welke uit hoofde van een eerdere of latere overeenkomst bestaat, tenzij de tekortkoming dit retentierecht niet rechtvaardigt.
 • De wederpartij die een zaak aan SmartPhort afgeeft ter uitvoering van een overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op deze zaak ten gunste van SmartPhort ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen zij aan SmartPhort verschuldigd is of zal worden.
 • Indien de wederpartij niet volledig aan haar betalingsverplichtingen inzake de uitvoering van werkzaamheden heeft voldaan, is SmartPhort gerechtigd tot openbare verkoop van de verpande zaak over te gaan. SmartPhort zal de wederpartij eenmaal schriftelijk sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbare verkoop van de zaak over te gaan wanneer zij in gebreke blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken. De laatstbedoelde termijn zal ten minste drie dagen bedragen.
 • SmartPhort is gerechtigd de openbare verkoop te vervangen door een onderhandse verkoop indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt van de zaken. Als de opbrengst van de verkoop van de verpande zaak de vorderingen van SmartPhort overstijgt, wordt het overschot, indien mogelijk, aan de wederpartij ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID

 • SmartPhort is nimmer verder aansprakelijk dan, voor zover van toepassing, krachtens de garantievoorwaarden is bepaald. Indien desondanks toch verdere aansprakelijkheid van SmartPhort bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.
 • SmartPhort is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer enige verzekering van de wederpartij de schade dekt.
 • Immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 • SmartPhort heeft te allen tijde het recht de schade van de wederpartij, waarvoor SmartPhort aansprakelijk is, te herstellen. De wederpartij dient SmartPhort daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van SmartPhort vervalt.
 • SmartPhort is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 • SmartPhort is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden toch aansprakelijkheid van SmartPhort bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SmartPhort aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SmartPhort toegerekend kunnen worden;  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 • In geval van een consumentenkoop strekken de beperking van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van SmartPhort mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SmartPhort betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SmartPhort nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van SmartPhort daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 • De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SmartPhort bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt ter zake een consumentenkoop, na verloop van twee maanden na ontdekking van het gebrek.
 • Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van SmartPhort, zal de wederpartij SmartPhort vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens SmartPhort, alsmede het gebruik van de door of namens SmartPhort geleverde producten.
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen van deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van de eventueel door SmartPhort ingeschakelde derden.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Alle door SmartPhort geleverde producten, alsmede geleverde (vervangende) zaken, anders dan de zaken die door de wederpartij voor de uitvoering van werkzaamheden zijn aangeboden, blijven eigendom van SmartPhort totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 • Het is de wederpartij verboden de geleverde producten c.q. zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren, behoudens voor zover dit in het kader van haar normale bedrijfsvoering als ontoelaatbaar moet worden beschouwd.
 • De wederpartij is verplicht om, ten aanzien van de producten c.q. zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, SmartPhort onmiddellijk in kennis te stellen van het gegeven dat de wederpartij in staat van faillissement verkeert of dat de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dat op de wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of dat enig beslag op de producten c.q. zaken wordt gelegd, waarbij de wederpartij de curator of beslagleggende deurwaarder meedeelt dat het product of de zaak eigendom is van SmartPhort.
 • Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van haar betalingsverplichtingen, is SmartPhort zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de producten c.q. zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen. De wederpartij verleent SmartPhort bij voorbaat toestemming, en zal hem alle gelegenheid verschaffen om de producten c.q. zaken zo nodig te verwijderen en terug te halen. Verwijdering en terughalen van de zaken geschiedt voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Op de handelsnaam SmartPhort en op alle overige door SmartPhort gehanteerde bedrijfsuitingen berust het intellectueel eigendomsrecht van SmartPhort, dan wel derden.
 • De wederpartij die binnen het kader van een met haar gesloten overeenkomst bedrijfsuitingen van SmartPhort hanteert, dient te handelen overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen die hieraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.
 • Indien de wederpartij inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht als beschreven in dit artikel, komt de schade die SmartPhort dientengevolge lijdt, voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. | KLACHTENREGELING VOOR CONSUMENTEN

 • Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij SmartPhort.
 • Bij SmartPhort ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN

 • Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de wederpartij en SmartPhort voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SmartPhort aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 • De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.